Algemene voorwaarden AMBULANG

art. 1 Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

* Opdrachtgever, tevens aangeduid als de cliënt: De natuurlijke- of rechtspersoon, die aan de opdrachtnemer, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van verpleegkundige en alle andere werkzaamheden, ten behoeve van zichzelf of van een derde of derden (zorgvrager(s)).

* Opdrachtnemer, tevens aangeduid als de zorgverlener :

Dhr. J.F.J. van de Sande namens Ambulang

* Overeenkomst: De mondelinge en/ of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de opdrachtnemer, op basis waarvan de opdrachtnemer zelf verpleegkundige en alle andere werkzaamheden uitvoert, dan wel uitbesteedt aan derden. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en/ of de overeenkomst of uit een wijziging hiervan.

art. 2 Toepassing

* Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de zorgverlener, binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, worden aangegaan.

art. 3 Aanvang en duur van de overeenkomst

* De overeenkomst vangt aan op het moment dat de zorgverlener een, door cliënt, ondertekend en per bladzijde geparafeerd exemplaar van de overeenkomst en van de algemene voorwaarden retour heeft ontvangen, doch uiterlijk, vanaf het moment, dat de zorgverlener start met de uitvoering van de werkzaamheden (opdracht).

* De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen

art. 4 Uitvoering van de opdracht

* De zorgverlener bepaalt, in overleg met de cliënt, de wijze, waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

* De zorgverlener is bevoegd verpleegkundige en garandeert dat de kwaliteit van de verpleegkundige zorg, die hij / zij biedt, overeenkomt met hetgeen van een bevoegd verpleegkundige verwacht mag worden. Hij / zij houdt zijn / haar bekwaamheid bij, o.a. door het regelmatig volgen van bijscholingen en het bijhouden van de vakliteratuur. Hij / zij zal de opdracht, naar beste kunnen en inzicht uitvoeren. Hij / zij houdt zich aan de beroepscodes voor verpleegkundigen.

* De zorgverlener heeft het recht om bepaalde werkzaamheden, te laten verrichten door derden, die voor de uit te voeren werkzaamheden voldoende gekwalificeerd zijn.

* Voordat de zorgverlener voorbehouden handelingen verricht, moet er, in het kader van de BIG-wet, op de werkplek een schriftelijke toestemming van de huisarts (uitvoeringsverzoek), ter inzage liggen.

art. 5 Gegevens van de cliënt en/of de zorgvrager(s)

* De cliënt zal alle gegevens, die de zorgverlener nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking stellen.

* De cliënt moet de zorgverlener de gelegenheid geven om zijn bevindingen te rapporteren.

* De cliënt zorgt ervoor, dat de zorgverlener tijdig op de hoogte is van (tijdelijke) adreswijzigingen.

art. 6 Geheimhouding

* De zorgverlener houdt alles geheim wat hij / zij weet van de zorgvrager en diens huisgenoten. Hij / zij verstrekt alleen informatie aan derden, voorzover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, danwel indien hij / zij daartoe wettelijk verplicht is.

art. 7 Veilige werkomgeving

* De cliënt en/of zorgvrager(s) zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden en een geschikte werkplek voor hen en de zorgverlener. Zaken, die bijv. kunnen beschadigen, dienen, door de cliënt en/of zorgvrager(s), voorafgaand aan de werkzaamheden, op een veilige plaats te worden gezet.

* De zorgverlener heeft het recht om te weigeren bepaalde werkzaamheden uit te voeren, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een uitvoeringsverzoek van de huisarts (ingeval van injecteren).

art. 8 Het honorarium

* De zorgverlener is gerechtigd de tijdsduur van de werkzaamheden, die mondeling en/ of schriftelijk zijn afgesproken, te factureren bij de cliënt.

* De vergoeding, die de zorgverlener ontvangt voor de uitvoering van de werkzaamheden (het honorarium) is gebaseerd op het aantal gefactureerde uren tegen een uurtarief.

* Het honorarium wordt één keer per maand gefactureerd door de zorgverlener aan de cliënt. Het honorarium van een verpleegkundige is vrijgesteld van BTW. Er kan, om belasting- technische redenen, geen opting-in toegepast worden (= loonheffing bij een fictief dienstverband ).

* De zorgverlener mag elk kalenderjaar een tariefsverhoging doorberekenen van maximaal 5 %. De cliënt krijgt hier uiterlijk 1 maand van tevoren bericht over.

* Wanneer het honorarium niet toereikend is en verhoogd dient te worden, in geval van het inhuren van derden, zal de zorgverlener vooraf overleg voeren met de cliënt. De derden zullen pas ingehuurd worden, wanneer de cliënt akkoord gaat met de verhoging van het honorarium.

* De zorgverlener heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de cliënt, de openstaande factuurbedragen heeft voldaan.

art. 9 Annulering van afgesproken zorguren

* Het afzeggen van een afgesproken zorgmoment door de cliënt, dient de cliënt minimaal 48 uur van tevoren te melden. Wanneer dit korter dan 48 uur is, wordt deze zorg op de volgende wijze in rekening gebracht door de zorgverlener bij de cliënt :

o tussen 48 en 24 uur ervoor : 50 % van de afgesproken tijdsduur,

o vanaf 24 uur ervoor : 100 % van de afgesproken tijdsduur.

* Wanneer de zorgverlener verhinderd is om te komen, zal hij / zij zich inspannen om een vervanger te zoeken. Wanneer de zorgverlener geen vervanger heeft gevonden of in het geval van overmacht van zijn zijde, zullen zijn verplichtingen tijdelijk worden opgeschort en de afgesproken uren niet worden gefactureerd. Hij / zij zal dit melden aan de cliënt. De cliënt dient dan zelf, en op eigen kosten, voor vervanging te zorgen.

art. 10 Betaling en betalingsvoorwaarden

* De betaling van het factuurbedrag door de cliënt dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, door middel van storting op het opgegeven rekeningnummer zonder enig recht op inhouding, korting of verrekening.

* Indien de cliënt niet binnen de hierboven genoemde termijn heeft betaald, is deze, zonder in gebreke stelling, in verzuim. De zorgverlener heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de cliënt een rente van één procent per maand, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien de cliënt in verzuim is, worden alle vorderingen van de zorgverlener ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

* Alle buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke en bijkomende kosten ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de cliënt, zijn voor de rekening van de cliënt . De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.

* De, door de cliënt, gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en alle hierboven genoemde kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan.

* De zorgverlener is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de cliënt volledig zijn voldaan.

art. 11 Reclame of klacht

* Een klacht, met betrekking tot verrichte werkzaamheden, danwel, voor zover niet reeds in het vorenstaande vervat, een reclame, met betrekking tot het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen veertien dagen, na het verrichten van de betreffende werkzaamheden, respectievelijk na factuurdatum, kenbaar te worden gemaakt door de cliënt aan de zorgverlener, op straffe van verval van rechten.

* Een reclame of klacht, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

art. 12 Aansprakelijkheid

* De zorgverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de cliënt, de zorgvrager(s) of derden voor enige schade, dan in het geval dat zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in het voorkomende geval tot uitkering overgaat. De cliënt kan op verzoek inzage krijgen in de polis en polisvoorwaarden.

* Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid ten minste beperkt tot het bedrag, dat voor de werkzaamheden, waarin de schade is ontstaan, is gefactureerd door de zorgverlener, doch in ieder geval tot het bedrag dat rechtens toelaatbaar is.

* De zorgverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

* De zorgverlener heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de cliënt ongedaan te maken, waarbij de cliënt hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

* De zorgverlener zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de cliënt, de zorgvrager(s) of derden de mogelijkheid hebben zich, ter zake van het ontstaan van de schade, rechtstreeks hun eigen verzekeringsmaatschappij, danwel van een derde aan te spreken.

* De zorgverlener is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die aan personen of zaken, zijn toegebracht, die derden hebben veroorzaakt, die werkzaamheden hebben verricht bij de cliënt of de zorgvrager(s), ook al heeft de zorgverlener ze ingehuurd of aanbevolen.

art. 13 Opzegging/beëindiging

* De zorgverlener en de cliënt kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand.

* De opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld

* De overeenkomst beëindigt automatisch en met onmiddellijke ingang op het moment van overlijden van één van de partijen.

* Indien de overeenkomst wordt opgezegd/ beëindigd, is de cliënt, of zijn zaakbehartiger (bijv. notaris, curator) in ieder geval verplicht het honorarium over de verrichtte werkzaamheden door de zorgverlener of door haar ingehuurde derden te vergoeden, plus alle onkosten.

art. 14 Toepassing recht

* Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en de zorgverlener, is het Nederlands recht van toepassing.

* Tevens is van toepassing de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-wet).

Ambulang ©2010 • Overname van artikelen en afbeeldingen alleen na toestemming van Ambulang •